Opšti Uslovi Saradnje - SABAI TRAVEL

Opšti Uslovi Saradnje

 Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

 • Turističke agencije Sabai Travel, osnivača i vlasnika, sa sedištem u Ugrinovci, Zemunska 5, Ugrinovci, Beograd-Zemun 11277, registrovane kod Privredne komore Srbije pod brojem 21308994 i sa PIB brojem: 110162896 (u daljem tekstu Sabai Travel) i
 1. Svakog pojedinačnog korisnika internet portala Sabai Travel (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Sabai Travel na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora).

 

 1. Obaveze Ugovornih strana

 

Sabai Travel se obavezuje da će korisnicima usluga pružati iste definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja  u svemu poštovati ova Pravila i uslove.

Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Sabai Travel. prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane Sabai Travel.

 

 1. Ograničenja prilikom korišćenja Sabai Travel

 

Korisnici internet portala saglasni su da će prilikom korišćenja Sabai Travel poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno ostavljati identične komentare više puta, niti one koji sadrže neistine i laži, koje mogu dovesti bilo koga u zabludu, vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Nije dozvoljeno postavljanje pornografskih, uvredljivih, nasilnih i svih drugih nedozvoljenih sadržaja.
 • Kroz komentare nije dozvoljena promocija drugih turističkih agencija I internet portala.

 

 1. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Sabai Travel

 

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na KupujemProdajem. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Sabai Travel. zadržava pravo da prekršioca goni sudski.

 

 1. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti

 

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane Sabai Travel obavlja se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. Sabai Travel od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica.

Sve svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Polisi o poštovanju privatnosti. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. Sabai Travel može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani Korisnik usluga koji ne želi da unese svoje lične podatke, prihvata da će mu u tom slučaju biti onemogućeno da se registruje na Sabai Travel. Takav korisnik i dalje može koristiti usluge Sabai Travel, kao što je komunikacija sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom Sabai Travel. Sabai Travel ne odgovara za tačnost podataka koje su na internet portalu unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

 

 1. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja Sabai Travel

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja Sabai Travel, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija Sabai Travel najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti Sabai Travel. ili otežavanja rada internet portala.

 

 1. Isključenje odgovornosti

Sabai Travel isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Sabai Travel nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar Sabai Travel.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Sabai Travel nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Sabai Travel.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, KupujemProdajem nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

 

 1. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da internet portal nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. Sabai Travel zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje komentara.

 

 1. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom Sabai Travel (administracijom Sabai Travel) korisnici se upućuju na kontakt formu. Odgovor administratora ili korisničkog tima Sabai Travel ne mora da odražava stanovište kompanije Sabai Travel, pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima internet portala sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole SabaI Travel ili njegovog ovlašćenog lica.

 

 1. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane Sabai Travel se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Sabai Travel, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.

 

 1. Izmene ovih Pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Sabai Travel zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje Sabai Travel, te da uskrati pristup korisnicima internet portala koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

 

Sabai Travel.
25. 5. 2018. godine
Beograd, Srbija

 • O nama

  Stay Sabai Travel je predstavništvo turističke agencije iz Bangkoka, otvorena 2017. godine u Beogradu, specijalizovano za putovanja u ovu prelepu kraljevinu. Naš cilj je da se poveća interesovanje ljudi za putovanje na Tajland u Srbiji i prave programi za njihovu satisfakciju. S nama postoji mogućnost i da putnici sami diktiraju svoj program, uz savete stručnih saradnika, a na osnovu vaših želja i budžeta. Nudimo paket aranžmane za putovanje na Tajland tokom cele godine kako za individualne upite, tako i za grupna putovanja.

  Terms & Conditions

  Privacy Policy

 • Informacije

  License: Thailand TAT. License 14/01561

 • Adresa

  Address: 672/30 Si Phraya road, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
  Phone: +66(0)82 599 6159 (WhatsApp) Fax: +66(0) 2116 2315
 • Kontakt

  Email: [email protected]

 • Website By Ben Hanna | Copyright Sabai Travel Doo 2017

   

 • Send this to a friend